تماس با آموزشکده مهارت و کارآفرینی : 33664172-031    فاکس : 33660209-031
۱۷:۴۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
Language : FA |
خانه / نقل و انتقالات دانشجوئی

نقل و انتقالات دانشجوئی

شرایط میهمان و انتقال دائم

اولین شرط رسیدگی به درخواست های میهمانی وانتقال دانشجویان ثبت درخواست در سامانه منادا می باشد. دانشجویان در صورت داشتن شرایط عمومی زیر می توانند برای میهمانی ویا انتقال درخواست خود را ثبت نمایند

۱-نداشتن منع تحصیل آموزشی ،انضباطی و نظام وظیفه

۲-دانشجوی متقاضی حداقل یک نیمسال درواحد مبداءثبت نام نموده باشد.(به استثنای واجدین شرایط میهمانی یا انتقال ابدو پذیرش)

۳-انتقال صرفآ برای پذیرفته شدگان با آزمون وبا توجه به ضوابط امکان پذیر است.

۴-انتقال ومیهمانی دانشجویان دوره های خود گردان فقط به واحدهای مجری دوره های خود گردان امکان پذیر است.

۵-انتقال تنها در صورت وجود مقطع رشته وگرایش وسال قبولی درواحد مقصد امکان پذیر است.

۶-انتقال درهر یک ازمقاطع تحصیلی در نیمسال آخر ممنوع است.

۷-درصورت داشتن مجوز میهمانی اخذ پایان نامه تنها با موافقت واحدهای مبداء ومقصد امکان پذیر است.

۸-انتقال ومیهمانی درمقطع دکتری تخصصی به غیر از مواد۲-۱و۲-۲،۱۰و۱۲شیوه نامه ممنوع می باشد.

۹-انتقال مجدددرهر مقطع تحصیلی به غیر از ماده ۱۲ممنوع می باشد.

۱۰-انتقال ومیهمانی از واحد الکترونیکی به سایر واحدها ممنوع می باشد.

۱۱- انتقال ومیهمانی از واحدهای بین الملل تنها به واحدهای بین الملل امکان پذیر است.

۱۲- انتقال ومیهمانی از واحدهای برون مرزی به سایر واحد های دانشگاهی در داخل کشور ممنوع می باشد.

۱۳- انتقال ومیهمانی دانشجویان پژوهش محور ممنوع می باشد.

۱۴- انتقال ومیهمانی کارکنان واعضای هیات علمی واحد های دانشگاهی به محل خدمت ممنوع می باشد.

۱۵-درخواست نقل وانتقالات دانشجویان اتباع غیر ایرانی از طریق واحد دانشگاهی مبداءواداره کل امور بین الملل وکمسیون نقل وانتقالات دانشجویی دانشگاه قابل بررسی می باشد.

برخی از مقررات نقل و انتقالات دانشجویی

ماده۱) ضوابط انتقال یا میهمانی براساس ازدواج ومتارکه

ماده ۲) ضوابط انتقال یا میهمانی براساس خانواده شاهد وایثارگران
ماده ۳) ضوابط میهمانی دانشجویان باردار ،بیمارومعلول

ماده ۴) ضوابط میهمانی براساس چند دانشجویی

ماده ۵) ضوابط میهمانی براساس فوت والدین ،همسر وفرزند

ماده۶) ضوابط انتقال یا میهمانی همسر وفرزندان کارکنان واعضای هیات علمی تمام وقت(شاغل وبازنشسته ومتوفی)ونیمه وقت دانشگاه

ماده ۷) ضوابط انتقال یا میهمانی کارکنان واعضای هیات علمی دانشگاه

ماده۸) ضوابط انتقال یا تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علنی شاغل وبازنشسته ومتوفی دانشگاه هاومراکز آموزش عالی کشوربراساس مصوبه جلسه ۷۳۵مورخ ۲۵/۰۴/۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده ۹) ضوابط میهمانی ورزشکاران وقهرمانان ملی

ماده۱۰) ضوابط میهمانی دانشجو به استناد ماده ۷۱قانون خدمات کشوری

ماده۱۱) انتقال پذیرفته شدگان فارغ التحصیل دبیرستانهای سازمان سما

ماده۱۲) انتقال ومیهمانی بر اساس جدول همترازی

ماده۱۳) هزینه انتقال ومیهمانی:

هزینه میهمانی درمقاطع کاردانی ۲.۵۰۰.۰۰۰ریال می باشد که به همراه شهریه ثابت توسط واحد مقصد اخذ و به حساب واحد مبداء واریز می گردد.

هزینه انتقال درمقاطع کاردانی ۶۰۰۰۰۰۰ریال می باشد که توسط واحد مبداء در زمان تسویه حساب اخذ می گردد.

ماده۱۴) انتقال یا میهمانی دانشجویان سایر دانشگاه های داخل به دانشگاه آزاد اسلامی

ماده۱۵)انتقال ومیهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به سایر دانشگاه های داخل کشور

توضیحات:

دانشجویان می بایستی از تاریخ ۱۵تیرماه لغایت ۱۵مردادماه برای نیمسال اول و۱۵لغایت ۳۰آذر ماه برای نیمسال دوم در سامانه منادا ثبت نام نمایند.

تذکر: برای کسب اطلاعات بیشتر به مسئول نقل و انتقالات دانشگاه مرجعه فرمائید