تماس با آموزشکده مهارت و کارآفرینی : 33664172-031    فاکس : 33660209-031
۱۸:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
Language : FA |
خانه / برخی از مفاد آیین نامه آموزشی

برخی از مفاد آیین نامه آموزشی

شرایط ورود به دانشگاه

ماده ۱: شرایط ورود به دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های  کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته به شرح زیر است  

۱-۱ داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات مربوطه.

۲-۱ نداشتن منع قانونی از نظر خدمت وظیفه عمومی برای افراد ذکور.  

۳-۱ پذیرفته شدن در آزمون ورودی ذیربط .

۴-۱ داشتن  گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه نظام قدیم و یا گذراندن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید مورد تایید وزارت آموزش و پرورش برای دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته یا برابر آن از  آموزشهای حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و گواهینامه دوره کاردانی رشته مربوط بر حسب مورد از دانشگاه آزاد اسلامی یا دیگر موسسات آموزش عالی مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی،  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دوره کارشناسی ناپیوسته، همچنین داشتن مدرک دیپلم کاردانش یا فنی و حرفه ای نظام جدید متوسطه قابل قبول برای کاردانی پیوسته.

دارندگان مدرک معادل فوق دیپلم نمی توانند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ناپیوسته شرکت نمایند.مگر آن دسته از فارغ التحصیلات خارج از کشور که در مدرک تحصیلی ارزیابی شده آنان اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر قید شده باشد .

انتخاب واحد درسی شاغل به تحصیل

ماده۴ : دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای  انتخاب واحد درسی به واحد های دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند  لیکن در صورتیکه این امر به تاخیر افتد و تاخیر از  سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود انتخاب واحد درسی دانشجو با تایید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است. دراین حال مدت تاخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود

تبصره : دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در  ماده ۴ مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی را در آن نیمسال نخواهد داشت . لیکن در صورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی، آن نیمسال با رعایت ماده ۴۸ این آیین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد . در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد

ماده ۵ : تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام وقت است. مگر برای دوره هایی که رسما مستثنی شده باشد.

تعریف واحد درسی

 ماده ۹: یک واحد درس نظری، مقدار درسی است که مفاد آن طی ۱۶ جلسه یک ساعتی آموزش داده می شود این زمان برای هر واحد درس عملی آزمایشگاهی ۳۲ ساعت، کارگاهی ۴۸ ساعت و عملیات صحرایی ۶۴ ساعت می باشد.

تبصره۱ – اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی در موارد مربوط بر اساس مدت تعیین شده در سرفصل مصوب و آیین نامه های مربوط خواهد بود.

سال تحصیلی

 ماده ۱۰: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و برحسب لزوم یک دوره تابستانی است . هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته و هر دوره تابستانی شامل ۶ هفته آموزش است.

تبصره: مدت امتحانات پایان هر یک از دو نیمسال تحصیلی و دوره تابستانی و همچنین امتحان میان ترم ، جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

ماده ۱۴ : هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود.

۱-۱۴ درس مستقل درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست.

۲-۱۴ درس وابسته : درسی است که انتخاب آن با درس یا دروس دیگری ملازمه دارد دروس وابسته به دروس پیشنیاز و دروس همنیاز تقسیم می شود.

۳-۱۴ درس پیشنیاز: درسی است که درک مطلب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری  که وابسته آن نامیده می شود ملازمه دارد و باید قبل از آن درس یا دروس ارائه  گردد.

۴- ۱۴ دروس همینیاز : دروسی است که باید با هم  در یک نیمسال یا دوره تابستان ارائه گردند.

ماده ۱۵ : درس از جنبه انتخاب ، به الزامی و انتخابی تقسیم می شود.

۱-۱۵ درس الزامی درسی است که گذراندن آن در طول دوره برای دانشجو اجباری است و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.

۲-۱۵ درس انتخابی درسی است که دانشجو به اختیار خود از بین دروس مربوط انتخاب می کند .

ماده ۱۶ : درس از لحاظ نحوه تدریس به نظری ، عملی و نظری – عملی تقسیم می شود.

۱-۱۶ درس نظری حاوی مجموعه ای از دانش هاست که بصورت خطابه ، کنفرانس ، سمینار و بحث و گفتگو تعلیم داده می شود.

۲-۱۶ درس عملی حاوی مجموعه مهارتهایی است که انتقال آنها محتاج به تمرین ، عملیات کارگاهی آزمایشگاهی ، بیمارستانی و صحرایی است.

۳-۱۶ درس نظری – عملی مجموع دانشها ومهارتهایی است که به هر دو صورت فوق تواما تدریس می شود.

ماده ۱۷ : در تمامی واحد های دانشگاهی برای یک رشته معین ، برنامه درسی مصوب یکسانی به اجرا گذاشته می شود. 

تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل 

 ماده ۱۸ : تعداد واحد های درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته بر حسب رشته  تحصیلی بر اساس سرفصل مصوب و بخشنامه های ذیربط تعیین می گردد.

تبصره – در مورد برنامه های آموزشی که تاکنون به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده است، برنامعه های مصوب سازمان مرکزی دانشگاه، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۹ : تعداد واحد های انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیی نمی تواند از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد

 تبصره ۱ -در نیمسال هایی که دانشجو به دلیل رعایت پیش نیاز ها یا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهی تا پایان هفته حذف و اضافه موضوع ماده ۳۶ کمتر از حد اقل واحد درسی مجاز را انتخاب نماید بلامانع بوده لکن  آن  نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد اما چنانچه میانگین آن نیمسال کمتر از ۱۲ گردد مشروطی به حساب نمی آید  نمرات دروس آن نیمسال در میانگین کل و نیمسالی دانشجو محاسبه می شود .

تبصره ۲ – در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد درسی باقیمانده  داشته باشد ، حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحد های درسی باقیماده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسا ل انتخاب و بگذراند.

تبصره ۳ – چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی ، نیمسال آخر تحصیل دانشجو باشد و ۲۴ واحد درسی باقی مانده داشته باشد می تواند با نظر گروه و  رعایت تبصره ۲ این ماده آنها را در آن نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از ۷ واحد آن در دوره تابستان نباشد.

تبصره ۴ – چنانچه در ترم آخر تحصیلی دانشجو فقط ۲۴ واحد درسی باقیمانده داشته باشد واحد دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظری آن را ( حداکثر به تعداد ۴ واحد ) در نیمسال مزبور ارائه نماید با نظر گروه و رعایت مقاد تبصره ۲ این ماده دانشجو می تواند آن درس یا دروس را در نیمسال بعد یا دوره تابستان بصورت معرفی به استاد بگذراند.

تبصره ۵ – دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او ۱۷ یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحد هایی که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پایان  ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا ۲۴ واحد درسی انتخاب کند.

دروس معرفی به استاد

ماده ۲۰ : چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حد اکثر دو درس نظری به ارزش حد اکثر ۴ واحد باقیمانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تفویم دانشگاهی  انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شود درس  یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس، نمره آن حذف ( بلااثر ) می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد .

تبصره ۱ – چنانچه در آن نیمسال درس یا دروس مزبور در واحد دانشگاهی ارائه نشود در پایان همان نیمسال مجددا بصورت معرفی به استاد امتحان دهد .

تبصره ۳ – شهریه دروس موضوع این ماده شامل نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر درس یا دروس مربوط خواهد بود .

دروس پیش نیاز

ماده ۲۳: در صورتیکه دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا برابر مقررات در  کلاسهای درس یا دروس پیش نیاز شرکت نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه ، آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسال های بعد انتخاب  و بگذراند.

 

وصایا و آشنایی با قرآن کریم

ماده ۲۴: انتخاب دروس وصایای حضرت امام ( ره ) و آشنایی با قرآن کریم علاوه بر دروس موضوع ماده ۱۹ برای کلیه دانشجویان امکان پذیراست . و در سقف مجاز واحدهای درسی یک نیمسال یا دوره تابستان محاسبه نمی شود و دانشجو می تواند علاوه بر درس یا دروس نظری موضوع ماده ۲۰  آنها را انتخاب و بگذراند.

ماده ۲۵ : چنانچه قبل از پایان هر نیمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد های درسی رعایت تقدم و تاخر یا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن  نیمسال، نسبت به حذف دروس غیرمجاز اقدام نماید اما اگر این امر بعلت شرایط ویژه ( انتقال  – میهمان و ….) باشد به تشخیص شورای آموزشی واحد یا دانشکده ذیربط   می تواند مورد را موجه تلقی کرد.

واحد های دوره تابستان

ماده ۲۷ : حداکثر واحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستانی ۶ واحد است و برای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل می گردند ۷ واحد می باشد.

تبصره ۱ – چنانچه در آخرین دوره تابستان دانشجویی علاوه بر ۶ واحد درسی ( حتی اگر ۲ واحد آن کارآموزی باشد و در بین آنها پیش نیاز و وابسته هم وجود داشته باشد) یک یا دو درس نظری هم داشته باشد می تواند ۶ واحد درسی را در تابستان انتخاب و آن درس یا دروس نظری را با استفاده از ماده ۲۰ و رعایت ماده ۲۸ در نیمسال بعد بگذراند.

تبصره ۲ – دانشجو در دوران تحصیل می تواند با موافقت واحد مبدا دوره تابستانی خود را در واحد های دانشگاهی دیگر  که پذیرای او خواهد بود بگذراند.

تبصره ۳ – شهریه دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه های متغیر دروس انتخابی می باشد و چنانچه از تبصره ۲ این ماده استفاده کند شهریه دوره تابستان منحصرا به واحد مقصد پرداخت می نماید.

حداکثرمدت مجاز تحصیل

 ماده ۲۸: حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال ، کارشناسی پیوسته ۶ سال و کارشناسی ارشد پیوسته ۵/۸ سال است

تبصره ۱ – دانشجویانی که علاوه بر دروس برنامه آموزشی مصوب ملزم به گذراندن تعدادی دروس جبرانی و یا پیش نیاز دانشگاهی باشند ، به ازای هر ۸ واحد درسی اضافی یک نیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیل آنان اضافه می گردد.

تبصره ۲ – در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل نیاز به افزایش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهی می تواند با تصویب گروه مربوط ( در واحد های کوچک و مراکز دانشگاهی با تصویب شورای آموزشی )  حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره های کارشناسی و  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را یک  نیمسال و دوره های کارشناسی ارشد پیوسته را دو نیمسال افزایش دهد. ( دوره تابستان به طول مدت نیمسال دوم افزوده می گردد)

ماده ۲۹ : دروس پیش نیاز دانشگاهی : آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی، کارشناسی  و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام آنها در آزمون ورودی کمتر از ۳۳/۳ درصد باشد موظفند حسب نیازرشته  ( حداکثر ۲ درس عمومی و ۲ درس دیگر) که از (حوزه  معاونت آموزشی دانشگاه تعیین و ابلاغ گردیده )  به عنوان دروس (پیش نیاز دانشگاهی ) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره ۱ – تعیین ریز مواد درسی  دروس پیش نیاز دانشگاهی ( که منابع آنها کتابهای دبیرستانی است) به عهده واحد دانشگاهی است و زمان ارائه آن در نیمسالهای  اول و دوم سال شروع به تحصیل دانشجو  می باشد.

تبصره ۲ – تعداد واحد های درسی هر یک از دروس پیش نیاز دانشگاهی در کلیه مقاطع تحصیلی ۲ واحد تعیین می گردد.

تبصره ۳ – مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی ، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و در صد نمره خام آن دروس را در اختیار واحد های دانشگاهی ذیربط قرار دهد.

تبصره ۴ – دروس پیش نیاز دانشگاهی  دروس دبیرستانی است و  ارائه آنها همراه با دروس همنام دانشگاهی بلامانع می باشد .

تبصره ۵ – نمرات  این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در  میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود . 

حضور و غیاب دانشجو 

ماده ۳۰ : حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری، عملی ، نظری – عملی کارآموزی و کارورزی و دیگر فعالیتهای آموزشی الزامی است.

ماده ۳۱ : غیبت غیرموجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری، عملی یا نظری – عملی، کارآموزی و کارورزی تا حد سه درس  در طول نیمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولی برای بیش از ۳ درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.

ماده ۳۲ : غیبت موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری ؛ عملی یا نظری – عملی ، کارآموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می شود.

تبصره ۱ – در صورت استفاده از ماده ۳۱ و ۳۲ رعایت حداقل واحد ( حسب نظام آموزشی ) در نیمسال لازم نیست .اما نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب می گردد و چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در این نیمسال کمتر از ۱۲ باشد براساس ماده ۴۵ این آیین نامه مشروط به حساب می آید.

 تبصره ۲ – حذف درس بر اثر غیبت موجه و غیبت غیر موجه موضوع ماده ۳۱و ماده ۳۲ موجب بازپرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم از ثابت و متغیر نخواهد بود

تبصره ۳ – در مورد دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی باشد در صورتی که غیبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر یک از دو قسمت تجاوز کند، دانشجو برای تمام آن درس غایب محسوب می شود .

ماده ۳۳ : غیبت تا حد مجاز ( اعم از موجه و غیرموجه ) دانشجو را از انجام تکالیف درسی، آزمایشگاهی و عملیات مربوط معاف نمی کند.

ماده ۳۴ : میزان غیبتها بر اساس حضور و غیاب هفتگی استادان که قبل از شروع امتحانات هر نیمسال به اداره آموزش گزارش می شود ، محاسبه می گردد.

غیبت در جلسه امتحان

 ماده ۳۵ : غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیرموجه تا ۳ درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود .

تبصره ۱ – غیبت غیرموجه در جلسه امتحان بیش از ۳ درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود.

تبصره ۲ – تعیین غیبت  موجه و غیر موجه دانشجو به عهده شورای آموزشی واحد دانشگاهی است .

تبصره ۳ – در صورت استفاده از ماده ۳۵ رعایت حداقل ۱۲ واحد در نیمسال ( موضوع ماده ۱۹ ) لازم نیست .

 حذف کلیه واحد های انتخابی در یک نیمسال

ماده ۳۸ : حذف کلیه واحد های انتخابی در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که دانشجو به تشخیص شورای آموزشی واحد دانشگاهی ذیربط قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد در این حال نیمسال مزبور بعنوان مرخصی تحصیلی محسوب می گردد.

حداقل نمره قبولی

ماده ۴۱: حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس  ۱۰ ( استثنائا  درس آشنایی با قرآن کریم ۱۲ )  می باشد. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است .

تبصره ۱ – اگر دانشجویی در یک درس انتخابی یا اختیاری مردود شود، بجای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی یا اختیاری در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب نماید.

تبصره ۲ – برای هر درس در طول دوران تحصیل حداکثر یک نمره مردودی ثبت  و در محاسبه میانگین نمرات تاثیر داده می شود و چنانچه دانشجو چند بار در یک درس مردود گردد  نمره مردودی دفعه دوم و ببعد پس از  ثبت بلااثر بوده و حذف می گردد و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمی شود.

تبصره ۳ – برای درس یا دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی است و دارای یک کد در سرفصل می باشد میانگین نمره هر دو قسمت آنها ملاک ارزیابی است،چنانچه دانشجو به هر دلیل در یک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت دیگر حذف می گردد . در صورتیکه در یک قسمت درس نمره کمتر از  ۱۰ احراز شده باشد  اما میانگین آنها ۱۰ یا بالاتر گردد نیاز به تکرار درس نخواهد بود . اما چنانچه میانگین آنها کمتر از ۱۰ باشد دانشجو باید هر دو قسمت درس را مجددا بگذراند.

تبصره ۴ – نمرات اعلام شده بر اساس رای کمیته های انضباطی غیر قابل حذف است و مشمول تبصره های ۲ و ۳ این ماده نخواهد شد ( نمره تعیین شده در رای کمیته های انضباطی برای دو قسمت عملی – نظری درس منظور می گردد.) 

نام نویسی مشروط

ماده ۴۵ : میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از ۱۲ باشد ، در غیراینصورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.

تبصره ۱ – دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را در آن نیمسال را ندارد.

تبصره ۲ – نیمسال که در آن ، دانشجو به هر دلیل تعداد واحد درسی کمتر از حداقل مقرر در ماده ۱۹ انتخاب کرده باشد به عنوان یک نیمسال تلقی می گردد.

تبصره ۳ – دوره تابستانی بعنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود اما در پایان دوره تابستان میانگین آن دوره و میانگین کل، مانند نیمسال های تحصیلی تعیین می گردد.

تبصره ۴ – اداره آموزش هر واحد دانشگاهی باید قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال، مراتب مشروطی را به دانشجوی مشروط  ، خانواده او و گروه آموزشی مربوط اعلام نماید.

دانشجوی مشروط

ماده ۴۶ : دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته که در سه نمیسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند ( میانگین نمرات نیمسالی آنها کمتر از  ۱۲ باشد ) اخراجی تلقی می گردند .

تبصره ۱ – به دانشجویانیکه برای اولین بار مشمول ماده ۴۶ می گردند در صورتیکه میانگین کل نمرات  آنها حداقل ۱۰ باشد یک بار  ارفاق می گردد تاتحصیل نمایند.

تبصره ۲ – به دانشجویان مشمول تبصره  یک این ماده که در ترم ارفاقی و نیمسال های بعد از آن مجددا مشروط شوند به شرط اینکه، هم میانگین ترمی و هم میانگین کل ( هر دو ) ۱۱ و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده شود .

تبصره ۳ – چنانچه دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی (پیوسته ، ناپیوسته و طرح آموزش معلمان )   ۶۰ واحد درسی را ( بدون احتساب دروس وصایای حضرت امام ( ره ) ، آشنایی با قرآن کریم ، پیشنیاز دانشگاهی و دروس جبرانی ) گذرانده و در شرف اخراجی قطعی  قرار گرفته باشند در صورت داشتن میانگین کل ۱۰ و یا بالاتر می توانند تا مقطع دوره  کاردانی ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۴ – هنگامی میانگین ترمی و میانگین کل دانشجو ۱۰ و یا بالاتر ( ترمی ۱۰ و کل ۱۰) باشد چنانچه حداکثر ۱۴ واحد درسی باقیمانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشی واحد می تواند فرصت ادامه تحصیل را تا پایان دوره مربوط به اینگونه افراد بدهد .

تذکر  – در صورتیکه با استفاده از تبصره های ماده ۴۶ آیین نامه آموزشی و یا بدلایل دیگر نیاز به افزایش سقف سنوات باشد با در خواست کتبی ذینفع ، دانشجو را به سیستم پاره وقت منتقل نمایند ( ولو اینکه این سیستم در واحد وجود نداشته باشد)

نیمسال جبرانی

ماده ۴۷ : دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمایل برای بالابردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیمسال های مشروطی خود می توانند در پایان دوره حداکثر ۱۴ واحد از درسهای  نظری را که نمره کمتر از ۱۲ اخذ کرده اند در یک  نیمسال و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر تا سقف ۲۰ واحد درسی از درسهای نظری که نمرات آنان کمتر از ۱۲ باشد در دو نیمسال تکرار کنند ، مشروط بر اینکه مدت تحصیل آنان با احتساب این مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غیر این صورت به سیستم پاره وقت منتقل گردند .

تبصره ۱ – چنانچه دانشجو برای این منظور حداکثر دو درس نظری به میزان حداکثر ۴ واحد انتخاب نماید می توند به صورت معرفی به استاد بگذراند ( ولو اینکه قبلا از ماده ۲۰ آیین نامه استفاده کرده باشد )

تبصره ۲ -نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر از نمره کسب شده قبلی آن درس  باشد در کارنامه نیمسالی که درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه و نمره قبلی حذف ( بلااثر) می گردد . در صورتی که با احتساب این نمره میانگین نیمسال مشروطی به حداقل ۱۲ برسد کلمه (مشروط) از کارنامه آن نیمسال دانشجو حذف می گردد. ( این نمرات در عین حال در کارنامه نیمسال جبرانی دانشجو که ذیلا نشان داده شده و شامل کد درس، نام درس ، نیمسالی که درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ شده می باشد بدون تعیین میانگین و منحصرا به منظور کنترل ثبت می گردد.) اما چنانچه نمره اخذ شده کمتر یا مساوی نمره قبلی باشد در کارنامه مزبور ثبت لیکن حذف و بلااثر می گردد.

 تبصره ۳ – فقط دروس نظری دوره را که وضعیت نمره آن عادی باشد می توان در نیمسال جبرانی تکرار نمود بنابر این دروسی مانند پیش نیاز دانشگاهی و وصایای حضرت امام ( ره ) آشنایی با قرآن کریم و همچنین دروسی از دوره را که بر اساس رای کمیته انضباطی در آن نمره مردودی کسب شده باشد قابل تکرار نیست .

 مرخصی تحصیلی 

ماده ۴۸ : دانشجو میتواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، حداکثر دو نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره ۱ – استفاده از مرخصی تحصیلی در چند نیمسال متوالی بلامانع است .  دانشجو موظف است برای  نیمسالهای مورد  درخواست خود مطابق ماده ۴۹ این آیین نامه تقاضای خود را به  واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم نموده و موافقت لازم را برای مرخصی تحصیلی  کسب کند.

تبصره ۲ – مدت مرخصی تحصیلی ( به استثنای مرخصی موضوع تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ۲و ۳ ماده ۴۹ و همچنین یک نیمسال مرخصی زایمان ) جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

ماده ۴۹ : تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد  توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم گردد. اداره آموزش موظف است پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وی ابلاغ کند.

تبصره ۱- واحد آموزش ، زمانی با درخواست مرخصی موافقت می نماید که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دوره دچار مشکل نگردد.

تبصره ۲ – دانشجویانی که بعنوان همسر یا فرزند ( به شرط نداشتن منع نظام وظیفه ) یکی از اعضای هیئت علمی که از فرصت مطالعاتی استفاده می کند ، کارکنان دولت یا یکی از دانشجویان بورسیه ، به صورت همراه ، بخارج از کشور می روند می توانند با ارائه حکم ماموریت همسر و ولی به تشخیص و تایید شورای آموزشی واحد دانشگاهی علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل ، تا ۴ سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردند . در این صورت باید نصف شهریه ثابت نیمسال های مرخصی برابر تعرفه آخرین نیمسالی که به تحصیل اشتغال داشته اند پرداخت نمایند .

تبصره ۳-  مرخصی های اجباری که واحد دانشگاهی بدلیل تشکیل نشدن کلاس یا عدم ارائه درس صادر می کند جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود و شهریه ای بابت آن دریافت نمی گردد.

 انصراف از تحصیل 

 ماده ۵۰ : دانشجو در صورت تمایل می تواند در خواست انصراف از تحصیل نماید . دانشجوی منصرف از تحصیل باید هزینه انصراف را برابر آخرین دستورالعمل مربوط بپردازد . دانشجوی انصرافی می تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگیرد در غیراینصورت واحد دانشگاهی باید حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نماید. ( صدور حکم انصراف قبل از گذشت سه ماه با درخواست کتبی دانشجو و ولی او بلامانع است.)

تبصره ۱ – قبل از انقضای مهلت مقرر واحد دانشگاهی موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طریق مقتضی به اطلاع والدین دانشجو برساند .

تبصره ۲ – پس از صدور حکم انصراف ، تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجو پذیرفته نیست و رابطه چنین دانشجویی با دانشگاه قطع می گردد . در صورت مشمول بودن دانشجو ، واحد دانشگاهی مکلف است یک ماه پس از صدور حکم بلافاصله مراتب را به اداره وظیفه عمومی اطلاع دهد.

ماده ۵۱ : ترک تحصیل یا  عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی ( بدون اخذ مرخصی) در یک نیمسال انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.

تبصره – در موارد استثنایی که ترک تحصیل دانشجو موجه باشد باید حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال دلایل آن را به واحد دانشگاهی اعلام نماید.در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط واحد دانشگاهی، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

ماده ۵۵ : در مواردی که واحد دانشگاهی مبدا نتواند بعضی از دروس الزامی دوره را در یک نیمسال معین عرضه نماید دانشجو می تواند با صلاحدید واحد دانشگاهی مبدا و موافقت واحد دانشگاهی مقصد فقط برای یک بار در طول دوره تحصیل، کمتر از حداقل واحد های درسی مجاز تعیین شده ( ۱۱ واحد برای تمام وقت  و ۹ واحد برای پاره وقت  و ۷ واحد برای آموزش معلمان ) در یک نیمسال را در واحد یا واحد های دیگر دانشگاهی بگذراند. در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت بعلاوه  شهریه متغیر دروس انتخابی در واحد مبدا را به واحد مبدا و شهریه متغیر دروسی را که در واحد مقصد انتخاب می نماید به واحد مقصد می باشد .

تبصره ۱ – استفاده مجدد از ماده ۵۵ در نیمسال آخر تحصیلی مشروط بر آنکه دانشجو بتواند در آن نیمسال فارغ التحصیل گردد و درسی به عنوان معرفی به استاد باقی نداشته باشد با صلاحدید واحد های مبدا و مقصد امکان پذیر است .

تبصره ۲ – واحد های درسی دانشجوی مشمول این ماده توسط گروه آموزشی واحد مبدا تعیین می گردد اما چنانچه امتحان دروس انتخابی در واحد های مبدا و مقصد همزمان باشد بطوریکه دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحد دانشگاهی مربوط شرکت نمایدباید یکی از آنها را حذف کند .

معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده پذیرفته شدگان آزمون ورودی 

ماده ۶۷ : معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده پذیرفته شدگانی که قبلا دروسی را در یکی از واحد های دانشگاهی و یا سایر موسسات آموزش عالی معتبر داخل یا خارج از کشور گذرانده اند ، مشروط به شرایط زیر است:

۱-۶۷ دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به تحصیل در رشته جدید باشد.

۲ – ۶۷ دانشجو از طربق آزمون سراسری وارد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.

۳ – ۶۷ دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد واحد درسی دوره جدید نباشد.

۴- ۶۷ محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل %۸۰ با محتوای دروس مشابه در رشته جدید مطابقت داشته و نمره  هر یک از دروس کمتر از ۱۲ نباشد.

 تبصره ۱ – معادلسازی دروس  توسط  ۳نفر از اعضای گروه آموزشی ذیربط در واحد های دانشگاهی پذیرنده دانشجو با رعایت موارد فوق انجام می شود.

تبصره ۲ – نمرات دروس پذیرفته شده عینا در کارنامه دانشجو ثبت می شود و در تعیین میانگین نیمسال محاسبه نمی گردد ولی در میانگین کل نمرات درپایان دوره محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳ – به ازای هر ۲۰ واحد درسی معادلسازی و پذیرفته شده، یک نیمسال و کسری از واحد های باقیمانده که از ۱۲ واحد کمتر نباشد نیز یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر می گردد.

تبصره ۴ –  پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دوره های کاردانی و  کارشناسی چنانچه قبلا دروسی را در یکی از دوره های کاردانی یا کارشناسی گذرانده باشند برابر مفاد ماده  ۶۷ آیین نامه آموزشی و بند های مربوط قابل معادلسازی است.

تبصره ۵ – دروس فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی  که در آزمون ورودی مقاطع کاردانی یا کارشناسی رشته یا گرایش دیگری پذیرفته می شوند برابر مفاد ماده ۶۷ آیین نامه آموزشی و بند های آن قابل معادلسازی است.

تبصره ۶ – هزینه معادلسازی هر واحد درسی برابر یک سوم شهریه متغیر درس مربوط مطابق با آخرین دستورالعمل شهریه می باشد.

فراغت از تحصیل

ماده ۶۸ : دانشجویی که یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته را با توجه به مجموعه شرایط زیر گذرانده باشد فارغ التحصیل شناخته شده و می تواند مدرک خود را دریافت نماید.

 ۱- ۶۸ – از طریق شرکت و قبولی در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و یا براساس آیین نامه انتقال حذف شود ، به دوره راه یافته باشد.

۲ – ۶۸ – میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل حداقل ۱۲ باشد.